PROFEMA - Centrum fetální medicíny

PROFEMA je nestátním zdravotnickým zařízením, které má statut českého školícího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně a zároveň nabízí těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch. Zvláštní důraz je kladen na screening chromozomálních vad (Downova syndromu, apod.),  diagnostiku vrozených vývojových vad a vyšetření vícečetných těhotenství, zvláště jednovaječných. Protože Profema úzce spolupracuje s  Nadací Fetální Medicíny v Londýně, má možnost přímého a rychlého odeslání závažných a komplikovaných případů do Londýna, kde je provedena léčba plodu nebo konsultace s vysvětlením prognózy těhotenství budoucím rodičům.

Na počátku roku 2013 bylo z důvodu opakovaných žádostí klientek spektrum nabízených služeb rozšířeno o komplexní gynekologicko-porodnickou ambulantní péči. Od roku 2013 je tedy možno v PROFEMĚ zažádat i o registraci v gynekologické ordinaci.
 
Odborné veřejnosti nabízí PROFEMA nejen odborné konsultace komplikovaných případů, ale i široké spektrum teoretických a praktických kurzů fetální medicíny. Protože je Profema školícím centrem Nadace Fetální Medicíny, má oprávnění provádět i oficiální FMF školení lékařů, která jsou nezbytná k získání FMF certifikátů Prof. Nicolaidese.
 
Zakladatelka PROFEMY, MUDr. Veronika Frisová, zahájila svou lékařskou činnost v ÚPMD Podolí, kde získala během let 2000-2004 rozsáhlé zkušenosti  s péčí v rozsahu celého oboru gynekologie a porodnictví. Následně absolvovala v letech 2005 – 2007 dvouapůlletou stipendijní stáž v Nadaci Fetální Medicíny v Londýně (Fetal Medicine Foundation London), během které byla speciálně vyškolena v diagnostice a managementu abnormálního vývoje plodu. Nadace Fetální Medicíny v Londýně patří k nejlepším centrům fetální medicíny celého světa, a její zakladatel, Profesor Nicolaides, je jednou z předních osobností fetální medicíny současné doby. Po návratu do České republiky byla MUDr. Frisová zapojena do výzkumného záměru Kliniky zobrazovacích metod FN Motol. Na tomto pracovišti získala zkušenosti s diagnostikou vrozených vývojových vad plodu pomocí kombinovaného zobrazení ultrazvukem a magnetickou rezonancí. V roce 2012 jí byl na základě výsledků její práce přidělen titul Ph.D. , tématem její dizertační práce bylo „Porovnání významu ultrazvuku a magnetické rezonance v prenatální diagnostice vrozených vad plodu“.
 
PROFEMA klade velký důraz na kvalitu poskytované péče nejen po stránce odborné, ale i komunikační. Zastáváme názor, že každá žena by měla být vždy srozumitelně seznámena s výsledkem vyšetření. V případě abnormálního nálezu je jí nalezená abnormalita detailně popsána a vysvětlena. Zároveň jsou s ní prodiskutovány různé možnosti řešení. Dokonalá znalost problému usnadní klientkám rozhodnutí, které z navrhovaných řešení je pro ně nejlepší. Jejich rozhodnutí námi bude plně podporováno a respektováno.
 
Cílem centra je péče o zdraví žen ve všech obdobích jejich života spolu s bezproblémovým průběhem případného těhotenství a narozením zdravého dítěte. Důležitá je pro nás spokojenost a plná informovanost klientek a budoucích rodičů.